آینده نگاری فناوری؛ ابزاری برای توسعه‌ی پایدار جامع: روش‌شناسی آینده‌نگاری فناوری

1392/5/25 0:0

هر چند از روش‌های گوناگونی جهت آینده‌نگاری فناوری استفاده میشود، امّا این روش‌ها را می‌توان در دو گسترهی اکتشافی (Exploratory) و هنجاری (Normative) تقسیم نمود:
1/ روش‌های اکتشافی نگاه به برون (outward bound) دارند. در این شیوه، نگاه از زمان اکنون آغاز گردیده و به سوی آینده میل می‌کند. اساس این رهیافت، جستجو در روندهای گذشته و یا علیت دینامیک با پرسیدن به صورت ”چه اگر؟“ در مورد پیامدهای این روندهای و رویدادها می‌باشد. تحلیل روند، تحلیل تأثیر متقابل و دلفی سنتی از روش‌های رایج در آینده‌نگاری است که با رویکرد اکتشافی انجام می‌شوند.
2/ روش‌های هنجاری، برعکس، نگاه به درون (inward bound) دارند. در این شیوه، نگاه آغازین به آینده یا مجموعه‌ای ‌از آینده‌های محتمل (اغلب خوشایند و مطلوب) است. سپس با نگاه بازگشت گرایانه، آینده پژوهان می‌جویند که چگونه می‌توان در آفرینش یا گریز از این آینده‌ها تلاش کرد. در این رهیافت، آن‌ها به منابع، محدودیت‌ها و فناوری‌ها می‌نگرند.
ابزارهای کاربردی در این رویکرد، روش‌های گوناگون برنامه‌ریزی و فعالیت‌های مربوطه مانند ”درخت وابستگی“، تحلیل ریخت‌شناسانه همراه با کاربرد بعضی از مدل‌ها و کاربرد‌های کمتر سنتی دلفی مانند ”دلفی اهداف“ است. از شیوه‌های آینده‌نگاری کاملاً کاربردی در رویکرد هنجاری، جهت ترسیم چشم انداز و آینده‌های مطلوب و چگونگی نیل به این آینده‌های خوشایند، برگزاری کارگاه با حضور خبرگان و ذی‌نفع‌ها است.
چهارچوب دیگر برای تقسیم‌بندی روش‌های آینده‌نگاری، تقسیم نمودن آن‌ها به شیوه‌های کمّی و کیفی است. در روش‌های کمّی، بیان توسعه با مفاهیم ریاضی و اعداد صورت می‌پذیرد. از این روش‌ها می‌توان از توالی‌های زمانی، مدل‌های رگرسیونی، شبیه‌سازی احتمالی و مدل‌های اقتصاد متری نام برد.
اغلب، روش‌های کیفی هنگامی استفاده می‌شوند که روندهای کلیدی یا توسعه‌های کلیدی را نتوان با شاخص‌های ساده بیان کرد. از سودمندی‌های شیوه‌های کیفی، استفاده اشکال تفکر خلاقانه مانند طوفان ذهن انگیزی، تخیل علمی و ترسیم اتوپیاپی است. در فرآیند آینده‌نگاری فناوری، می‌توان از هر دو رویکرد اکتشافی و هنجاری، روش‌های کمّی یا کیفی به صورت ترکیبی استفاده کرد.
تصاویر 34، 35، 37 و 38، دو رهیافت اکتشافی و هنجاری را با یکدیگر مقایسه می‌کند.
در تحلیل سناریو از هر دو رویکرد اکتشافی و هنجاری استفاده می‌شود.

روش پیمایش محیطی
Environmental Scanning

 

در این روش، فضای کسب و کار سیاست و فناوری مورد پیمایش قرار میگیرند. هدف آن است دیدگاهی نسبت به پیشرفت­های مهمی که در حال شکل گیری هستند، بدست آید. شیوههای مورد کاربردی در این روش بسیار متنوع هستند. ممکن است برای پیمایش از رسانههای عمومی(روزنامهها، مجلات علمی، تلویزیون، اینترنت و فضای مجازی) برای تجزیه و تحلیل سیستمی و یا از ابزارهای تجزیه و تحلیل محتوا برای یافت رویکردها و سو نگریهای اجتماعی - سیاسی و یا با مرور گزارشهای تجزیه و تحلیل مالی، مشاوره با افراد متخصص جهت یافت بازارهای نوپدید و مدلهای جدید کسب و کار، جستجو در ثبت اختراعات و میزان ارجاع به مقالات علمی یا بررسی مقالات علمی جهت یافت گسترههای داغ تحقیقاتی استفاده گردد. این دادهها میتوانند به عنوان یافت نخستین آذرخشهای فضاهای کسب و کار آینده و یا چالشهای فناوری برای طراحی مدل عملکرد سازمان و یا صنعت مربوطه، مورد استفاده قرار گیرند.
در این روش، پایش رقبا، صنایع و حتی در یک دید گسترده تر، محیط برونی نیز پیمایش میشود. برای پیمایش محیط بیرونی، از ساختاری همچون STEEP (S= اجتماعی، T= فناوری،     E= زیست محیطی،P =سیاسی) استفاده میگردد(24).

روش برون یابی روند
Trend extrapolation

 
این روش، ساده‌ترین شکل آینده‌نگاری است و بر این اساس است که الگوهای گذشته نیز به آینده امتداد مییابند. برای انجام آن، نخست اطلاعات در مورد متغیر در طیفی از زمان گردآوری میشود و سپس به نقطه‌ای از آینده تعمیم داده میشود. این تجزیه و تحلیل میتواند کمی و کیفی باشد. در ساده‌ترین شکل، روش برون‌یابی روند به صورت خطی یا فرافکنی رو به جلو ترسیم میشود. دیگر روشهای آینده‌نگاری که از انواع پیچیده‌تر برون‌یابی روند بوده و گاهی نیز میتوان آن‌ها را یک شکل مستقل دانست شامل پویایی سیستم، منحنیهای S، آنالیز رگرسیون و آنالیز جایگزین میباشند. تمام این روشها در خود این حقیقت را نهان دارند که آینده از الگوهای سامان یافته­ی گذشته پیروی میکند(5).
­روشهای روند در اینجا منظور دادههای تاریخی، دادههای رشد جمعیتی، توسعه­ی اقتصادی، رویکردهای اجتماعی و غیره هستند. روش­های آماری برای ترسیم منحنی یک سری از دادههای نقطه‌ای، راه مناسبی برای به دست آوردن بینش در مورد توسعه­ی آن روند است. همچنین، این روش­ها، این امکان را به ما میدهند تا منحنیهای S شکل (برای مثال منحنیهای لجستیک) را بر دادههای روند هم‌سو کنیم(25). البته باید در نظر داشت که این شیوه در خود کاستی‌هایی دارد. نخست، اغلب این خود مغلطه است که تصور کنیم که آینده از گذشته پیروی میکند. دوم آنکه، این روش اطلاعات را برای یک متغیر فراهم میکند و این در حالی است که در جهان امروز، به ندرت هر متغیری به صورت مستقل عمل میکند و افزون بر آن، اثر نیروهای بیرونی بر آینده هر رویداد و شرایطی، میتواند اثر شگرفی داشته باشد(5).

روش میزگرد خبرگان
Expert panels

در میزگرد خبرگان، آینده، با اطلاعات و منطق برخاسته از اندیشههای افرادی که آشنایی خارق العاده‌ای با موضوع مورد بررسی دارند، ترسیم میشود(33). میزگرد خبرگان نقش بسیار مهمی در فرآیند آینده‌نگاری دارد ودر گردآوری اطلاعات و دانش مربوطه، انگیزش بینشهای نوین و دیدگاههای خلاق و راهبردی آینده و نیز تدوین شبکههای جدید آینده، در تنظیم پرسشهای روش دلفی و کارگاههای سناریونویسی آینده، نقش خود را ایفا میکند. روشهای طوفان فکری و آنالیز SWOT از روش‌هایی هستند که در کار میزگردی از آن‌ها استفاده میشود. میزگرد خبرگان، به شرکت کنندگان خلاق، با اندیشه­ی باز نیاز دارد تا همگان اندیشههای خود را عرضه داشته و از پرداختن به علایق خود پرهیز کنند(26). 

روش تحلیل تحلیل تأثیر متقابل
Cross‌impact analysis

این روش مانند روش دلفی، وابسته به نتایج کمی برآمده از گروه خبرگان بوده و به فرآیند آماری پیچیده تری نیاز دارد تا به نتیجه نائل آید.

 
اغلب، ارتباطات و وابستگی‌هایی میان رویدادها وتوسعهها وجود دارد که نمی‌توان با روشهای پیش‌بینی تک متغیره آنها را آشکار کرد. روش تحلیل تأثیر متقابل، بر این اعتقاد شکل گرفته است که رخداد یک رویداد، خود نیز میتواند بر احتمالات دیگر رویدادها اثر گذارد. احتمالات رخداد یک رویداد در کنار و یا فقدان دیگر رویدادها ترسیم میشود. ساختار همبستگیهای حاصله را میتوان برای بررسی ارتباطات دیگر اجزاء با یکدیگر و نیز در کل خود سیستم به کار برد.
برتری این روش آن است که آینده‌پژوهان و سیاست‌گزاران را بر آن میدارد تا به ارتباطات بین اجزاء سیستم نگریسته و هر متغیر را مستقل از دیگر اجزاء نگاه نکنند(27).

 

روش فناوری‎های کلیدی
Critical (and key) technology

این روش، برای اولویت سنجی فناوری، روش بسیار سودمندی است و چهار هنگامه را شامل میشود. در نخستین هنگامه، میبایست یک گروه از خبرگان را برای مشاوره انتخاب نمود. در دومین هنگامه، یک فهرست اولیه از فناوریها فراهم آورده میشود (این فهرست را میتوان از مطالعات آینده‌شناسی پیشین یا از راه ترکیب روشها طوفان ذهن انگیزی و پژوهش کتابخانه‌ای تهیه کرد و یا میتوان از میزگرد خبرگان توأم با تجزیه و تحلیل ثبت اختراعات، میزان ارجاع به فناوری مربوطه در مقالات علمی و مطالعات دیگر بدست آورد. در سومین هنگامه، خوشه بندی و اولویت سنجی فناوریها انجام میشود که این کار به صورت عمده با بحث و اغلب رأی گیری انجام میشود. در همین زمان است که نمایههای فناوریهای کلیدی به کار برده میشوند. سرانجام در چهارمین هنگامه، فهرست فناوریهای کلیدی نهایی میشود. در این هنگامه ویژگیهای اصلی این فناوریها و گسترههای کاربردی آن‌ها و نیز مسائل بحرانی آن‌ها مورد بحث قرار میگیرند. پی‌آمد این روش، تنها یک تصمیم گیری نهایی نخواهد بود بلکه شامل توصیههای مهم خبرگان به سیاست‌گزاران جامعه است(25).

روش‎های شبیه سازی
Simulation methods

روشهای شبیه سازی، کاربرد همسانها (analogs) برای مدل سازی سیستمهای پیچیده است. یک معادله­ی ریاضی برای پیش‌بینی یک کمیت اقتصادی را میتوان یک همسان ریاضی(شبیه سازی ریاضی) نامید(25). مدلهای شبیه سازی کامپیوتری نیز از ابزارهای رایج در پیش‌بینی آینده میباشند؛ این مدلها،  اجزاء کلیدی و ارتباطات یک سیستم را جلوه میدهند. شبیه سازی کامپیوتری، نشان میدهد که چگونه یک سیستم در گذر زمان عمل کرده و با یک تداخل ویژه چه واکنشی از خود نشان میدهد. این مدلها، امکان تفکر سیستمی را در مورد فرضیات پویایی یک سیستم ارائه میدهند.

این شبیه سازیها، چنان امکان نگرش در تعداد بسیار زیاد متغیرها را همزمان به ما میدهند که افراد عادی نمی‌توانند آنها را همزمان به صورت سیستماتیک با معادلات پیچیده، مورد سنجش قرار دهند. افزون بر این، برون ده این شبیه سازیها میتواند به صورت طراحیها، جداول و گراف‌هایی باشد که میتوان نتایج را در زمانها و یا شرایط گوناگون مورد مقایسه قرار داد(25).

البته میبایست این نکته را یادآور شد که این شبیه سازیها بسیار حساس به فرضیات اولیه و اطلاعات ورودی و پایه هستند؛ چنانچه این دادهها نادرست باشند، آینده‌نگاری نیز این نادرستی اطلاعات را بازتاب داده و تقویت خواهد کرد(28).

روش نگاشت راه فناوری
Technology roadmapping
 

روش نگاشت راه فناوری به صورت گسترده در صنعت، با هدف حمایت از برنامه­ی استراتژیک فناوری مورد استفاده قرار میگیرد ولی به صورت فزآینده‌ای نیز این روش در برنامههای آینده‌نگاری، به ویژه زمانی که بخش ویژه‌ای از صنعت مدنظر باشد، کاربرد یافته است. با توجه به مفهوم انعطاف‌پذیر نگاشت راه فناوری، این شیوه اشکال گوناگونی را به خود گرفته است. امّا عموماً، نگاشت راه فناوری شامل جداول گرافیکی چند لایه­ی زمان‌دار است که براساس آن توسعههای فناوری، با روندها و پیش‌رانهای بازار کسب وکار، هم راستا، ترسیم میشوند. از این طریق میتوان، پژوهش و دیگر مسیرهای توسعه را بنیان گذاشت و عملکردهای هدف دار را سامان داد(28 و25).

روش دلفی
Delphi method
 

روش دلفی از روشهای شهودی آینده‌نگاری است که در آن خبرگان شرکت دارند. در دهه­ی 1950 توسط شرکت RAND در آمریکا بنیان گذاشته شده است. اساس آن فراخوان تعدادی از خبرگان فناوری مورد نظر و پرسش از آنان در مورد پیشرفتهای مرزشکن در فناوری مربوطه و یا پرسش‌هایی در این راستا است و سپس بر راستای پروتکل اجرایی، پاسخهای گروهها به پرسشها، پس از تجزیه و تحلیل کمّی و کیفی، به خبرگان بازخورد داده میشود و آنگاه همان پرسشها دوباره از آن‌ها پرسیده میشوند. این الگو تکرار میگردد تا به یک هم‌گرایی در پاسخ به پرسشها رسیده شود.
روش دلفی بسیار زمان بر بوده و نیاز به تلاش بسیار گسترده‌ای دارد و به کیفیت، تجربه و میزان دانایی خبرگان بسیار وابسته است(5). پرسشنامه در روش دلفی عموماً از طریق پست ارسال میشود ولی میتوان در قالب گردهماییها و یا از طریق کامپیوتر یا روشهای وابسته به شبکه اینترنت آن را در اختیار خبرگان گذاشت. از برتریهای این روش آن است که افراد تحت تأثیر نظرات و برجستگیهای افراد خبره برجسته قرار نمی‌گیرند و پروتکل آن این گونه است که میتواند بدون آنکه پاسخ دهندگان تحت تأثیر کلام این افراد قرار گیرند به تبادل اطلاعات و نظرات خود بپردازند(326). از این رو، هر چند که پرسشنامه، فضای تبادل نظرات و اطلاعات است ولی امکان گفتمان گروهی از طریق چرخش پرسشها و پاسخها در توالیهای این شیوه، فراهم میشود. روش دلفی به ویژه برای پیش‌بینی آینده­ی دور (3020 سال) استفاده میشود. بنابراین طی ده سال گذشته، اغلب روش دلفی، در سطح ملّی برای آینده‌نگاری علم و فناوری به کار برده شده است. این روش برای ارزیابی موارد جدید، متغیرهای محدود با توصیفی کوتاه از آن‌ها بسیار مناسب است ولی برای توصیف سیستمهای پیچیده، بهتر است که از روشهای دیگر مانند سناریونویسی استفاده شود(29).
به طور کلی، آنچه روش دلفی را جذاب و منحصر بفرد جلوه میدهد، شیوه دریافت پرسشها از خبرگان و بازخورد پاسخها به شرکت کنندگان بوده که آن‌ها میتوانند، پاسخهای خود را در گردش دوم، براساس پاسخهای دریافتی تغییر داده و با دید گسترده‌تری در گردشهای بعدی پاسخ داده و فاصله پاسخها و نیز فراخنای اندیشه­ی خود را با دیگر شرکت کنندگان محک زنند.  

سناریونویسی
Scenarios

امروزه متدلوژی سناریونویسی، در سطح مدیران کلان به خوبی شناخته شده است. این روش، از دهه­ی 1980 در مدارس کسب و کار به صورت آکادمیک تدریس می­شده است(30). سناریوها، توصیف آینده ممکن، از طریق ایجاد یک جریان منطقی براساس رابطه­ی ”علت و معلولی“ به سوی پی‌آمد است. به زبان دیگر، ترسیم این آیندههای ممکن بر بنیان توصیفهای سیستمیک از بعضی از متغیرهای کلیدی است. برای تولید این سناریو میتوان از برون ده مدلهای شبیه سازی شده کامپیوتری، از طریق کار تیمهای کوچکی از خبرگان و یا از برگزاری کارگاهها و برداشت دیدگاههای گروه گسترده تری از خبرگان بدست آورد. در استفاده از خبرگان، از روش طوفان ذهن انگیزی ”brain storming“ و در استفاده از رایانه، مدل‌هایی که برهم کنش بعضی از متغیرهای کلیدی را نشان میدهند، سود جسته میشود. روش سناریو نویسی بر عکس روشهای دیگر که یک آینده را متصور میشوند، چندین آینده­ی ممکن را ارائه میدهد که تعداد آنها بستگی به قدرت متغیرهایی دارد که بر یکدیگر کنش و واکنش نشان میدهند. ­­

از این رو، این روش، این برتری را دارد که می‌تواند چند بعدی باشد؛ زیرا این روش این امکان را فراهم میآورد تا که تعداد زیادی متغیر، بر اساس میل خبرگان شرکت کننده، در یک رابطه­ی ”علت و معلولی“ دخالت داده شوند. از آنجا که سناریونویسی چندین ” گزینه “ را برای آینده ارائه میدهد، از کاستی‌های روشهای دیگر که تمرکز به یک آینده‌ی خاص دارد، دوری میجوید(5).

 

پزشکی دریایی / ایرج نبی پورروش‌شناسی آینده‌نگاری فناوری

 


تاریخ بروز رسانی:   25 امرداد 1392

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >