تاریخ_پزشکی

1

14 آبان 1400
سرآغازهای پزشکی مدرن در ایران
نویسنده ویلم فلور
مترجم ایرج نبی‌پور

 

4 آذر 1399
تاریخ پزشکی ایران؛ درسنامه‌ای برای دانشجویان پزشکی
نویسنده: ایرج نبی‌پور

 

4 ارديبهشت 1399
دانشگاه جندی‌شاپور و بازکشف سیراف
نویسندگان: محمد محفوظ سویلمز، دکتر دیوید وایت‌هوس، دکتر ایرج نبی‌پور مترجمین: اسماعیل نبی‌پور و دکتر ایرج نبی‌پور

 

4 اسفند 1397
مطالعاتی در تاریخ پزشکی ایران
نویسنده: ویلم فلور مترجمین: اسماعیل نبی‌پور، دکتر کتایون وحدت، دکتر ایرج نبی‌پور ویراستار: فرید قاسملو

 

4 فروردين 1391
پیش درآمدی بر تاریخ پزشکی خلیج فارس
نویسنده: دکتر ایرج نبی‌پور

 
1
< >