پزشکی


20 شهريور 1401
کتاب «همزاد دیجیتالی: انقلابی در پزشکی» منتشر شد
کتاب «همزاد دیجیتالی: انقلابی در پزشکی» منتشر شد

 

23 خرداد 1401
کتاب «آینده پزشکی ایران؛ بر پایه یک مدل سناریونویسی» منتشر شد
کتاب «آینده پزشکی ایران؛ بر پایه یک مدل سناریونویسی» منتشر شد

 
 
 
< >