معرفی مرکز
1

13 مهر 1391
موافقت قطعی با تأسیس مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس در سال 1389
موافقت اصولی و قطعی با تأسیس مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >