همکاری با دیگر سازمان‌ها
1

13 مهر 1391
تفاهم نامه با مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال 1386
تفاهم نامه با مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با موضوعیت "به کارگیری نرم اقزار شبکه ملی دیابت بارداری و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک" در سال 1386

 

13 مهر 1391
تفاهم نامه همکاری با فرماندهی انتظامی استان بوشهر در سال 1388
تفاهم نامه همکاری‌های علمی و پژوهشی و آموزشی با فرماندهی انتظامی استان بوشهر در سال 1388

 

13 مهر 1391
تفاهم نامه همکاری با پژوهشکده میگوی کشور در سال 1387
تفاهم نامه همکاری‌های علمی و پژوهشی و آموزشی با فرماندهی انتظامی استان بوشهر در سال 1387

 

13 مهر 1391
قرارداد اجرای طرح تحقیقاتی با سازمان انتقال خون استان بوشهر در سال 1386
قرارداد اجرای طرح تخقیقاتی با سازمان انتقال خون استان بوشهر با موضوع "تعیین ژنوتایپینگ ویروس هپاتیت C و ریسک فاکتورهای مرتبط به آن در بیماران ارجاع شده از سازمان اتقال خون استان بوشهر به بیماران مراکز درمانی استان PCR" در سال 1386

 

13 مهر 1391
موافقت نامه اجرای طرح تحقیقاتی با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال 1388
موافقت نامه اجرای طرح تحقیقاتی با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با موضوع "بررسی سرو اپیدمیولوژی مالاریا در منطقه پارس جنوبی استان بوشهر (عسلویه) با استفاده از روش ELISA" در سال 1388

 

10 مهر 1391
قرارداد اجرای طرح پژوهشی با استانداری بوشهر در سال 1389
قرارداد اجرای طرح پژوهشی با استانداری بوشهر جهت طرحی پژوهشی با عنوان "بررسی عوامل خطرساز جدید بیماری‌های قلبی عروقی در ساکنین بالای 25 سال خلیج فارس (فاز دوم)" در سال 1389

 

10 مهر 1391
قرارداد اجرای طرح پژوهشی با مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال 1387
قرارداد اجرای طرح پژوهشی با مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با عنوان "ارتباط میان سطح سرمی فاکتور رشدی انسولین مانند یک، تراکم معدنی استخوان و مارکرهای بیوشیمیایی سرم در زنان یائسه؛ یک مطالعه جمعیتی" در سال 1387 ...

 

10 مهر 1391
قرارداد اجرای طرح پژوهشی با مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال 1387
قرارداد اجرای طرح پژوهشی با مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با عنوان "ارتباط میان RANKL و hsCRP و OPG و تراکم معدنی استخوان در زنان یائسه؛ یک مطالعه جمعیتی" در سال 1387

 

10 مهر 1391
قرارداد اجرای طرح پژوهشی با مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال 1387
قرارداد اجرای طرح پژوهشی با مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با عنوان "ارتباط فقر مطلق با تراکم معدنی استخوان در زنان یائسه بندر بوشهر" در سال 1387

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >